تاريخ روز : چهارشنبه 29 فروردین 1403

داروسازی آوه سینا (سهامی عام)

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

نحوه دریافت سود سهامنحوه پرداخت

زمان پرداخت سود

گروه سهامداران

مراجعه به کلیه شعب بانک ملی ایران

از   1/8/ 1398   تا    30/8/1398

سهامداران حقیقی

واریز به حساب بانکی سهامدار

از   1/8/ 1398   تا    30/8/1398

سهامداران حقوقی


توضیحات :

سهامداران حقوقی می توانند در مهلت مقرر ، شماره حساب بانکیخود را ( شماره شبای بانکی ) با درخواست کتبی به امور سهام ارسال تا طی مهلتقانونی نسبت به پرداخت سود اقدام گردد .

تلفنتماس واحد سهام :  88497289