تاريخ روز : سه شنبه 28 فروردین 1403

داروسازی آوه سینا (سهامی عام)

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1398/12/29"آگهی دعوت مجمع  عمومی عادی سالیانه "

"شرکت داروسازی آوه سینا( سهامی عام) "

"شماره ثبت 177700 و شناسه ملی 10102200204"

 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت داروسازی آوه سینا ( سهامی عام ) یا نمایندگان و وکلای قانونی آنان دعوت می­شود که در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت  که رأس ساعت 14 روز دو شنبه مورخ 1399/05/13در محل تهران، خیابان ولیعصر ، ضلع شمالی پارک ساعی ، سرای محله ساعی، سالن آمفی تئاتر تشکیل می­گردد ، حضور بهم رسانند. لذا با توجه به الزامات قانونی در خصوصثبت صورت حاضرین در مجمع، همراه داشتن کارت ملی برای سهامداران و نمایندگان آنان جهت حضور در مجمع الزامی است.

دستور جلسه :

1-استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت 

2-بررسی و تصویب صورتهای مالی و نحوه تقسیم سود

3-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی 1399 و تعیین حق الزحمه مربوطه

4-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

5-تعیین پاداش هیئت مدیره و تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

6-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

 هیات مدیره شرکت داروسازی آوه سینا 
(سهامی عام)