تاريخ روز : چهارشنبه 29 فروردین 1403

داروسازی آوه سینا (سهامی عام)

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

جدول زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 1398/12/29 

گروه سهامداران

زمان پرداخت سود

نحوه پرداخت

سهامداران حقیقی

از 1398/08/01

از طریق سیستم متمرکز بانکی

سهامداران حقوقی

از 1398/08/01

از طریق واریز به  حساب بانکی

 

توضیحات:

1-     بانک عامل برای پرداخت سود سهامداران حقیقی، پس از مجمع عمومی سالیانه شرکت و اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود، معرفی خواهد شد.

2-    سود سهام اشخاص حقوقی با درخواست کتبی و معرفی شماره حساب و شبای بانکی به امور سهام در مهلت مقررپرداخت خواهد شد.